Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

22 czerwca 2019

Głównie osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w wielkim skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – znaczna ich część przeznaczona zostaje na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są zazwyczaj niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami jest obarczona tylko jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością określoną w umowie, na przykład co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, iż w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient dostaje niewielki ułamek z funduszu, jaki dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny nierzadko właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.

You May Also Like